โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวภัชราพรรณ สีชมภู

  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 • thumbnail

  นางวรินทร ทวีนันท์

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา งามศิริ

^