โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม.31

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 168 หมู่ 1 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30270 โทรศัพท์ 044-964014 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 – ม.3) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 – ม.6) มีเขตพื้นที่บริการ 18 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดงหนองไผ่ บ้านหนองสะแก บ้านหนองโป่ง บ้านโนนดู่ บ้านหนองบัวใหญ่ บ้านลำทะเมนชัย บ้านใหม่ลำทะเมนชัย บ้านอ้อ บ้านอุดมสิน บ้านตะเคียนทอง บ้านกุดน้ำใส บ้านหนองแวง บ้านหนองจาน บ้านหนองจานใต้ บ้านกุดกี่ บ้านมาบป่าแดง บ้านสี่เหลี่ยม
ประวัติโรงเรียน
          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา (สาขา) มีชื่อว่า โรงเรียนชุมพวงศึกษาสาขาบ้านหนองบัววง เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยได้รับอนุมัติเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา (สาขา) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ตามหนังสือบันทึกข้อความของกองแผนงาน ที่ ฝผ 338/37 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2535 และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยมี นายมงคล เดชวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษาเป็นผู้บริหาร ว่าที่ร้อยโทสวาท สารกาญจน์ เป็นหัวหน้าสาขารับนักเรียนแบบสหศึกษา โดยใช้อาคารเรียนขนาดชั่วคราว 5 ห้องเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนชุมพวงศึกษาและงบประมาณส่วนหนึ่งจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) โดย ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี ส.ส. ลำพอง พิลาสมบัติ พรรคชาติพัฒนา และชุมชนได้รวบรวมช่างและคนงานก่อสร้างดำเนินการจนเสร็จสิ้นโดยไม่คิดค่าจ้างแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น
          พ.ศ. 2537 มูลนิธิรักเมืองไทย สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด 4 ห้องเรียน เงินงบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารรักเมืองไทย
ที่ 25 (สุราทิพย์อุปถัมภ์)” มูลนิธิฯ ได้มอบให้ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี กรรมการมูลนิธิเป็นผู้ประสานงาน
          พ.ศ. 2538 อาคารรักเมืองไทยที่ 25 (สุราทิพย์อุปถัมภ์) ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ทำพิธีมอบอาคารให้กรมสามัญศึกษา โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานมูลนิธิรักเมืองไทย มอบให้ นายพิศาล มูลศาสตรสาทร รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นประธานในพิธี
          พ.ศ. 2539 มูลนิธิรักเมืองไทย สนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อเติมชั้นล่าง อาคารรักเมืองไทยที่ 25 (สุราทิพย์อุปถัมภ์)
          พ.ศ. 2551 มูลนิธิรักเมืองไทย สนับสนุนงบประมาณ 862,102 บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน) ซ่อมปรับปรุงอาคารรักเมืองไทยที่ 25 (สุราทิพย์อุปถัมภ์)
          พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน 1,559,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารแบบเรียน 104/26 จำนวน 4 ห้องเรียน มูลนิธิรักเมืองไทย

คำขวัญของโรงเรียน
          เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม
คติธรรมประจำโรงเรียน 
          ปญญา โลกสมิ ปชโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
สีประจำโรงเรียน
          ม่วง – ชมพู
          ม่วง               หมายถึง          ความพร้อมเพรียง
          ชมพู              หมายถึง          ความรัก ความสามัคคี
          ม่วง – ชมพู      หมายถึง          ความพร้อมเพรียงที่เปี่ยมด้วยรักและสามัคคี
^